Polityka Prywatności użytkowników strony internetowej

www.liferesponsible.com (dalej Strona Internetowa)

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej jest Uyanga MQ Sp. z o.o., ul. Runowa 52, 43-100 Tychy, Polska, NIP: 5291830877,
REGON: 386103637, KRS: 0000842295. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: hello@liferesponsible.com.

Cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej zgodnie z prawem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

 

Dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej przetwarzane są w szczególności w celach:

a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych na stronie Strony Internetowej; mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (w przypadku zakupów jako przedsiębiorca), adres e-mail, adres dostawy, telefon.
Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) dokonania odpowiedzi na pytania przekazywane przez adres kontaktowy kontakt@k-blask.pl mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak: Imię nazwisko (w przypadku ich podania) lub Nick, adres e-mail. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 2 osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) rozpatrzenia reklamacji, uwzględnienia uprawnień wynikających z praw konsumenta i rękojmi, mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy są one niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

d) przesyłania wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak adres e-mail. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozwalający na przewarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. f RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (w przypadku właściciela strony internetowej jest informowanie Klientów o promocjach, nowych produktach);

e) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego zobowiązujących do przechowywania przez 5 lat dokumentacji księgowej, w takich przypadkach Administrator może przetwarzać takie dane osobowe, jak: Imię i nazwisko, numer NIP, adres zamieszkania lub siedziby/adres do korespondencji/adres dostawy, adres email, telefon. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

f) tworzenia rejestrów i ewidencji wymaganych przez RODO, rozpoznawania sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych, w tym celu mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail. 3 Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO);

g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby/adres do korespondencji/adres dostawy, adres e-mail. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Klientów i osób trzecich);

h) analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej poprzez narzędzia Cookies mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone strony, strona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej Sklepu); 4

i) wykorzystywania cookies na stronie internetowej mogą być przetwarzane informacje tekstowe. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pozwalający na przewarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (przy pierwszym wejściu na stronę internetową, na dole pojawia się informacja o wykorzystywaniu cookies);

 

Podane przez Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu w związku, z którym są przetwarzane. Po tym czasie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Strona Internetowa może przetwarzać dane osobowe Klienta przez okres:

a) 3 lat + 1 rok w przypadku przedsiębiorców lub 10 lat + 1 rok w przypadku osób fizycznych/konsumentów - dotyczy danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

b) trwania umowy - dotyczy danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży;

c) 5 lat — dotyczy danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

d) nie dłuższy niż 5 lat — dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, chyba że zgoda Klienta na przetwarzanie Jego danych osobowych została cofnięta przed upływem tego terminu lub został osiągnięty cel związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych;

e) nie dłużej niż przez 5 lat lub do czasu skutecznego niesienia przez Klienta sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

f) 3 lat lub krócej w przypadku zdezaktualizowania się danych osobowych lub utraty ich przydatności – dotyczy danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych,

 

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga uprzedniej zgody Klienta, może On w każdym momencie tę zgodę cofnąć, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail do Administratora danych osobowych lub pismo na wskazany jego adres korespondencyjny. Do czasu cofnięcia zgody przetwarzanie danych osobowych Klienta, który wyraził na to zgodę, jest zgodne z prawem. 5

Dobrowolność podawania danych osobowych

Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie niektórych danych osobowych może jednak być konieczne m. in do zawarcia umowy sprzedaży, kontaktu z Administratorem.

Współpraca z innymi podmiotami

Przekazane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym ze Stroną Internetową, m.in. firmom kurierskim realizującym wybraną przez Klienta opcję dostawy, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej oraz w określonych sytuacjach zmierzających do ochrony praw Administratora ubezpieczycielom.

Uprawnienia Klienta w zakresie Jego danych osobowych .

Każdy klient, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora posiada nieograniczony czasowo dostęp do tych danych z możliwością ich usunięcia, sprostowania, przeniesienia, ograniczenia zakresu ich przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych.

Administrator z ważnych powodów i po wnikliwej analizie konkretnej sprawy może odmówić Klientowi wykonania Jego wyżej wskazanych uprawnień.

Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu w przypadku, gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Klienta.

Celem wykonania uprawnień należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych Osobowych, wysyłając korespondencję na adres poczty elektronicznej: hello@liferesponsible.com.

Pliki Cookies.

Pliki Cookies (ciasteczka) - niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, czy też na karcie pamięci smartfona). Sklep może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Strony w następujących celach: 6

a) realizacja podstawowych funkcjonalności Sklepu, takich jak identyfikacja Klientów jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. historii zamówień;

b) dostosowania zawartości strony Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika;

c) zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Strony;

e) korzystania z funkcji społecznościowych — poprzez tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie ] fanpage’a w Sklepie Internetowym podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, Sklep Internetowy musi korzystać z plików Cookies dostarczanych przez Facebooka.

Podczas pierwszych odwiedzin strony Sklepu Internetowego Klienci są informowani o korzystaniu z Cookies.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę Sklepu. Taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są m.in. w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Prawo do wniesienia skargi

Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z jego wolą lub prawem.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.04.2021 r