Klauzula informacyjna

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uyanga MQ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Runowa 52.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Uyanga MQ Sp. z o.o. sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Państwa praw mailowo: hello@liferesponsible.com, kontakt +48 606 505 654 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Uyanga MQ Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pracownikom Uyanga MQ Sp. z o.o. zobowiązanym do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody, lub w przypadku uznania, że straciły one aktualność, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lata od dnia ich przesłania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Uyanga MQ Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,  
  • podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • jeśli uznacie Państwo,  że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Uyanga MQ Sp. z o.o. są niezgodne z rzeczywistością, macie prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  
  • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Uyanga MQ Sp. z o.o.,  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Uyanga MQ Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.